AKTUELLT
21 May 2019

Forskarseminarium


Erika Flodin

Den 13 maj arrangerade kommittén ett forskarseminarium med fokus på kunskapsläget om desinformation, propaganda och kunskapsresistens (deltagarlista nedan).

Seminariet ingick som en del i kommitténs uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnors och mäns, flickors och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt att identifiera kunskapsluckor på området.

Under seminariet blev det tydligt att det pågår såväl nationell som internationell tvärvetenskaplig forskning på området, men att mer forskning behövs för att bättre kunna besvara frågor som berör orsaker, konsekvenser och (effekten av) motåtgärder. Samtliga närvarande forskare berättade om pågående eller planerade forskningsprojekt som ska flytta fram gränserna för vad vi vet om dessa utmaningar och hur vi kan hantera dem. Använd gärna länkarna nedan för att gå in på respektive institution och ta del av mer information om denna forskning.

Vikten av begreppsdefinitioner, målgruppsanalys och nyansering av debatten kring vidden av företeelser som desinformation och informationspåverkan lyftes också fram. Andra områden som diskuterades var faktorer som kan medvetandegöra psykologiska och kognitiva aspekter på hur vi människor tar emot och bearbetar information, liksom frågor om kritiskt tänkande i skolämnen och över ämnesgränser. Flera forskare lyfte behovet av framtida forskning på fältet, bl.a. fortsatta tvärvetenskapliga ansatser och mixade metoder för att få fram mätbara och kontextberoende resultat i Sverige samt evidensbaserad utbildningsdesign för att motverka propaganda och desinformation.

Kommittén bedriver ett kontinuerligt arbete för att öka kunskapen om desinformation, propaganda och näthat. Nästa forskarseminarium äger rum den 5 juni och kommer att fokusera på näthat. Kommittén planerar att längre fram återkomma till dessa och andra forskare på området för att sprida deras kunskaper i mer publika format.

Deltagarlista:

Exempel på forskningsprojekt som diskuterades:

Nyhetsvärderaren
Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel
Mythbusting i en ding ding värld?
Countering Information Influence Activities The State of the Art

Hur värnar vi demokratin? Utbildningsdag med civilsamhällesorganisationer