Vad är propaganda?

Propaganda är ett begrepp som har använts under lång tid i historien och som också har givits flera olika betydelser. Propaganda kan i sin bredaste mening beskrivas som ett budskap från en eller flera avsändare till en eller flera mottagare, där avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning eller övertygelse och till sist kanske även sitt beteende. I en sådan vid förståelse av propaganda ryms både kommersiell marknadsföring och konventionell politisk påverkan från till exempel politiska partier och intresseorganisationer. I en annan förståelse av begreppet handlar propaganda uteslutande om påverkan inom den politiska sfären, men fortfarande även sådan påverkan som sker med allmänt accepterade metoder. Med sådana breda definitioner är propaganda ett neutralt begrepp som är en integrerad del av det offentliga samtalet och demokratin.
Men propaganda brukar också ges en snävare betydelse och då avse vilseledande budskap som sprids genom oetiska metoder – till exempel falska avsändare och manipulerat innehåll – i syfte att manipulera andras politiska åsikter och handlingar, ofta med hjälp av att väcka starka negativa känslor. I kommitténs arbete är det en sådan snävare, mer negativt inriktad definition av propaganda som vi fokuserar på.

För resonemang kring begreppet propaganda, se till exempel: