Vad är desinformation?

På engelska skiljer man ofta mellan de närbesläktade begreppen disinformation och misinformation. Begreppet disinformation avser i en sådan distinktion försök att avsiktligt sprida osanna och vilseledande uppgifter för att åstadkomma skada eller påverka människors attityder, ställningstaganden och handlande i en viss riktning medan misinformation avser det oavsiktliga spridandet av sådan information, dvs. när sådan information sprids utan avsikt att orsaka skada.
I kommitténs utåtriktade arbete använder vi normalt begreppet desinformation i bred bemärkelse, för att beskriva både avsiktlig och oavsiktlig spridning, men i mer analytiska sammanhang, där avsändarens intentioner har stor betydelse, är distinktionen mellan avsiktlig och oavsiktlig spridning av osanna och vilseledande uppgifter ofta mer ändamålsenlig.

För resonemang kring begreppet desinformation, se till exempel: