Vad gör en kommitté?

När regeringen vill förbereda ett förslag till ny eller ändrad lagstiftning eller få ett bättre beslutsunderlag i ett speciellt ämne eller område, kan de tillsätta en kommitté som får i uppdrag att utreda frågan. Inte sällan kallas en kommitté också för “en utredning”.

Med beslutet att tillsätta en kommitté följer ett direktiv där uppdraget beskrivs. En kommitté redovisar normalt sitt uppdrag i ett eller flera betänkanden i SOU-serien (Statens Offentliga Utredningar) där utredningen presenterar sina analyser, idéer och förslag.

En del kommittéer är parlamentariskt sammansatta, dvs. de består av företrädare för de olika politiska partierna i Riksdagen. Det förekommer också att regeringen lämnar ett utredningsuppdrag till en enda person, en särskild utredare. Kommittén eller den särskilde utredaren är formellt ansvarig för arbetet och ansvarar för kommiténs förslag. I praktiken är det ofta kommitténs sekretariat som genomför själva utredningsarbetet. Till en kommitté kopplas också ofta ett antal olika experter från olika delar av samhället på det område som utreds.

Frågor och svar om kommittéer, Statens offentliga utredningar